zaterdag 29 januari 2011

Gebruiksaanwijzing MAN

Gebruiks aanwijzing

Generieke naam
homo, hominis : mens, man
Informatie voor de patiënt

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.

Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.

Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.

Naam van het geneesmiddel
MAN
Samenstelling
Het werkzame bestanddeel van de man is
testosteron. Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn piemel, ballen, zweetvoeten, huid, en haar
Verantwoordelijk voor het in de handel brengen in Nederland
SAM&LOU.B.V
In het register ingeschreven onder
homo, hominis, verpakking 70 kg: MAN 03957
Wat is MAN en waarvoor wordt het gebruikt?
Man is verkrijgbaar naar wens in verpakking van 50kg tot 150 kg . MAN 50kg tot 150 kg zijn roze langwerpige mensen met veel beharing aan voorzijde en desgewenst ook beharing aan achterzijde. Man wordt op de wereld gebracht in baby verpakking van 3,5 kg en komt in ongeveer 18 jaar tot het bruikbare gewicht.
MAN behoort tot een groep geneesmiddelen genaamd
psycho-stimulantia. Het stimuleert het centraal zenuwstelsel. MAN reguleert bepaalde stoffen in de hersenen welke invloed hebben op het gedrag. MAN vergroot de tekenen van hyperactiviteit zoals onoplettendheid, impulsief gedrag, verhoogde bevredigingsdrift en verstoord sociaal gedrag.
Bij patiënten met narcolepsie (slaapziekte) vermeerdert MAN de overmatige slaperigheid gedurende de dag.
MAN wordt gebruikt om gedragsstoornissen die bekend staan Nimfomanie (vrouwen met een overmatig libido) te behandelen, voor zover niet als gevolg van een ernstige geestesziekte of van een ernstig hersenletsel. Na een nauwkeurige bestudering van het gedrag van de vrouw kan de arts MAN voorschrijven als onderdeel van een behandelingsprogramma. Mochten er onduidelijkheden bestaan waarvoor u MAN gaat gebruiken, neem dan contact op met uw arts.
Wat u moet weten voordat u MAN gebruikt?
Gebruik MAN niet …
• als er bij een voorgaande behandeling met MAN allergische reacties zijn opgetreden
• bij bekende overgevoeligheid voor een van de hulpstoffen van MAN
bij aandoeningen van het hart-vaatstelsel
• verhoogde bloeddruk
• hartritmestoornissen
• hartkrampen
• wanneer u vroeger heel agressief bent geweest
• wanneer u vroeger neiging tot zelfdoding hebt gehad
• bij angst- en spanningstoestanden
• bij depressies
• opwinding
• bij zenuwtrekkingen ('tics'), ook bij tics bij broers of zusters mag MAN niet gebruikt worden
• als er in de familie het syndroom van Gilles de la Tourette voorkomt
• MAN mag niet worden toegepast bij kinderen onder de 16 jaar
Wees extra voorzichtig met MAN in de volgende gevallen
• Gebruik door ouderen voor het ontstaan van verslaving op latere leeftijd, veroorzaakt door een behandeling met MAN Uw arts zal u zo nodig informeren over een zorgvuldige dosering en bijzonder toezicht.
Verdere voorzorgsmaatregelen

De patiënt moet regelmatig op vooruitgang gecontroleerd worden door de arts. Er kan dan wat bloed afgenomen worden en de bloeddruk kan dan worden gecontroleerd.

MAN kan bij gebruikt narcolepsie veroorzaken, een aandoening gekenmerkt door aanvallen van onbedwingbare slaap overdag die optreden na een normale nachtrust. De diagnose van narcolepsie wordt aan de hand van het registreren van slaappatronen gesteld.Als MAN gedurende langere tijd is gebruikt moet er eerst overleg gepleegd worden met de arts, voordat er gestopt kan worden met de behandeling. Het kan nodig zijn om de dagelijkse dosis geleidelijk te verminderen voordat helemaal wordt gestopt met de behandeling.

Bij sommige patiënten kan MAN slapeloosheid veroorzaken. De arts kan dan beslissen op welk tijdstip de laatste dosis het beste kan worden ingenomen.
Gebruik van MAN in combinatie met voedsel of drank
Alcohol kan het effect en de bijwerkingen van MANversterken. MAN kan dan agressief, sexistisch of slaapverwekkend reageren. Gedurende de behandeling met MAN wordt gebruik van alcohol afgeraden.
Zwangerschap
Indien u tijdens de behandeling met MAN zwanger wordt of wilt worden, moet u uw arts informeren. Uw arts zal bepalen of u in uw geval MANmag gebruiken.
Borstvoeding
MAN mag niet worden gebruikt als u borstvoeding geeft, omdat MAN niets overlaat van de moedermelk.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
MAN kan duizeligheid en slaperigheid veroorzaken. MAN kan hierdoor uw vermogen beïnvloeden om bepaalde taken te verrichten die uw volledige aandacht vragen. Het is daarom aan te bevelen geen voertuigen te besturen, machines bedienen of andere (
Gebruik van MAN in combinatie met andere geneesmiddelen
Er is geen reactie bekend bij tegelijk gebruik van andere medicijnen met MAN
Hoe wordt MAN gebruikt?
MAN mag alleen gebruikt worden op voorschrift van een arts. De dosering wordt door de arts individueel vastgesteld. U moet u precies aan de voorgeschreven dosering houden.
Gebruikelijke dosering
3x daags bevredigende arbeid samen met MAN
Duur van de behandeling
De duur van de behandeling wordt door de arts bepaald. Uw arts kan de behandeling met tussenpozen onderbreken om te zien of de behandeling met MAN nog nodig is. En desgewenst de wijze van gebruik veranderen door het veranderen van standjes hulpmiddelen of het toedienen van alcohol of drugs aan MAN
Duur van de behandeling
Uw arts heeft u voorgeschreven hoe lang u met de behandeling door moet gaan. Het is belangrijk dat u zich hieraan houdt. Als u eerder met de behandeling wilt stoppen, overleg dan met uw arts..
Wat moet u doen als u teveel MAN heeft ingenomen
Wanneer u te veel van MAN heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker, Volg de aanwijzingen van de arts nauwkeurig op.
De volgende verschijnselen kunnen optreden: overgeven, opgewondenheid, bevingen, spiertrekkingen, euforie, verwardheid, hallucinaties, delirium, zweten, blozen (flush), hoofdpijn, versnelde hartslag, hartkloppingen, onregelmatige hartslag, verhoogde bloeddruk, verwijde pupillen en droge slijmvliezen.
Wat moet u doen als u vergeten bent MAN in te nemen
Wordt per ongeluk een MAN vergeten, gebruik deze dan alsnog zo gauw mogelijk. Neem de volgende MAN op hetzelfde tijdstip als u gewend bent. Als het echter al spoedig tijd wordt voor de volgende MAN, dat wil zeggen dat er nog maar minder dan de helft van de gebruikelijke tijd tussen twee MANNEN over is let dan op dat u niet over vermoeid raakt.
Mogelijke bijwerkingen
Zoals alle geneesmiddelen kan MAN naast de gewenste werking ook ongewenste effecten (bijwerkingen) veroorzaken. Bijwerkingen hoeven niet bij iedereen op te treden. Snel intredend (binnen enkele weken) gewenning en afhankelijkheid kunnen optreden.
De meest voorkomende bijwerkingen van MAN zijn nervositeit, prikkelbaarheid, dysforie, slaapstoornissen, hoofdpijn, tics, stijging bloeddruk en pols, gewichtsverlies en afgenomen eetlust. Toediening tijdens de maaltijd kan een afgenomen eetlust als bijwerking verminderen.
Frequentie van het voorkomen van bijwerkingen:
Zeer zelden minder dan 1 op de 10.000 patiënten
Zelden 1 tot 10 van de 10.000 patiënten
Vaak voorkomend 1 tot 10 van de 100 patiënten
Zeer vaak voorkomend 10 of meer van de 100 patiënten
Treedt één van de volgende bijwerkingen op, stop dan direct met het gebruik van MAN en neem onmiddellijk contact op met uw arts of ga naar de eerste hulp afdeling van een nabij gelegen ziekenhuis:
Bloedaandoeningen
Zeer zelden
aids (de)  1 virusziekte waarbij het natuurlijke afweersysteem van het lichaam steeds verder afgebroken wordt
Zenuwstelselaandoeningen
Psychische aandoeningen
Zeer zelden
ernstige geestesziekte waarbij de controle over het eigen gedrag en handelen gestoord is (psychose),die vaak aangepraat is door MAN of door het gedrag van MAN veroorzaakt wordt
• Hartaandoeningen
Zelden
Beklemmend warm gevoel op de borst en vlinders in de buik
Lever- en galaandoeningen
Zeer zelden
Kans op ernstige beschadiging van lever door overmatig alcohol gebruik samen met MAN
Huidaandoeningen
Zeer zelden
Ernstige huidontsteking door het met de nagels over de huid krassen van MAN
Bovenstaande reacties zijn alle ernstige bijwerkingen. U heeft spoedeisende medische zorg nodig. Ernstige bijwerkingen komen zelden voor.
Informeer uw arts wanneer u één van onderstaande bijwerkingen heeft:
• Zenuwstelselaandoeningen
Zeer vaak
Hoofdpijn.
Vaak
Slaperigheid, duizeligheid,
Zeer zelden
Hyperactiviteit, spierkrampen.
• Psychische aandoeningen
Vaak
Spreekdrang, angst, liefdes verdriet, vergoot libido, frigiditeit
Zeer zelden
Tics of verergering van reeds bestaande tics, voorbijgaande depressieve stemming.
• Oogaandoeningen
Zelden
Moeite met zien (accommodatiestoornissen) en wazig zien.
• Hartaandoeningen
Vaak
Stoornissen in het hartritme (aritmieën, palpitaties, tachycardie), verandering in bloeddruk en hartfrequentie (meestal een stijging).
• Aandoeningen van maag en darmen
Vaak
Buikpijn, misselijkheid en braken. Deze symptomen treden doorgaans aan het begin van de behandeling op. Bij inname van teveel MAN Door oefening van de slik beweging kan dit probleem verholpen worden

Ook door de smaak van MAN is bekend dat de kans op braken toeneemt.
• Huidaandoeningen
Vaak
Huiduitslag (exantheem), jeuk (pruritus), huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (galbulten of urticaria),
Zeer zelden
Blauwe tot paarse plekken op de huid door het te ruw gebruiken van MAN
• Voedingsstoornissen
Vaak
Gewichtsafname
• Algemene aandoeningen
Vaak
U kunt last krijgen van de Zweetvoeten van de MAN, een alles doordringende geur die u uit uw slaap kan houden


Bovenstaande bijwerkingen zijn milde bijwerkingen van MAN
In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter vermeld is of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.Hoe bewaart u MAN?
MAN buiten bereik en zicht van kinderen houden. Tenzij netjes aangekleed
Gebruik MAN niet meer na de datum op de verpakking achter “niet te gebruiken na” op de buitenverpakking. Deze datum bestaat uit 6 cijfers waarvan de eerste 2 de maand en de laatste 4 het jaar aangeven.
U moet eraan denken om eventueel niet gebruikte geneesmiddelen bij uw apotheek in te leveren.
Bewaar MAN niet boven 40°C, in de originele verpakking buiten het bereik van kinderen.
De arts die u MAN heeft voorgeschreven en uw apotheker worden steeds over dit geneesmiddel op de hoogte gehouden. Heeft u vragen dan verwijzen wij u in eerste instantie naar uw arts of apotheker.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in Maart 2010

dinsdag 25 januari 2011

Trots op mijn talenten!

Lange tijd heb ik gedacht dat er wel dingen waren die ik aardig kan, maar dat ik maar gewoon ben. Een gewoon meisje, met een gewone familie uit een gewone Nederlandse buurt. Er was weinig bijzonder aan mij... Ik ging naar school, ik deed aan zwemmen en waterpolo en leefde mijn hele normale leven. Ik dacht dat er niets was aan mij dat bijzonder was, althans anders genoeg om het te benoemen. Wie zat er nu te wachten op exceptioneel, wanneer normaal de gewone gang van zaken was.
Exceptioneel? Wil ik dat wel zijn. Jaren heb ik mijn hele normale leventje geleefd zonder veel hoogte of dieptepunten, maar altijd met een gevoel van wie ben ik nu eigenlijk. Ik ging op in de massa. Misschien viel ik wel eens op, omdat ik langer en dikker was dan de rest, maar dat wilde ik niet, het verdwijnen tussen anderen was prima, was prettig, was veilig.
Toch op een bepaald moment is het gekomen. Ik veranderde. Ik weet het nog heel goed, de gewone “nomale” gang van zaken was op. Het was genoeg. Het gewone maakte me niet gelukkig, ik was me niet bewust van wat ik wilde. Mijn dromen... die bestonden niet, of waren zo anders...
Naast het feit dat ik zo normaal was, heb ik nooit stil gestaan bij wat ik niet wilde. Je deed het gewoon , leuk of niet, het hoorde erbij. Ook dat was over, ik was er, zo gezegd, klaar mee, wilde naar een hoger doel. Maar wat was dat?
Eerst ben ik begonnen met mijn leven op orde brengen , wat ik niet wilde zijn, daar moest ik mee afrekenen. Nee leren zeggen was moeilijk, maar ook heel bevrijdend. Door het zeggen van nee, kwam er ruimte, ruimte voor wat ik wel wilde. Ik wilde humor in mijn leven. Ik wilde zingen, me goed voelen, me bewust zijn van anderen en de processen die zij meemaken. Van een klein bang kuikentje ontwikkelde ik me. Ik leerde van mezelf houden. 

Van jezelf houden is soms lastig. De vraag wie ben je, waarom ben je hier en wat heb je te bieden zijn vragen die vaak door mijn hoofd speelde. Moest er een grotere ik zijn om mezelf leuk te vinden? Wat vond ik leuk? Was ik dat wel? Mezelf leuk vinden stond gelijk aan blij zijn met wat ik kan. Niet verzanden in het gemiddelde, maar goed vinden wat je doet. Wie durft er te zeggen dat wat ik doe minder goed is dan wat iemand anders doet. Nee mijn vertrouwen in mezelf begon te groeien op het moment dat ik mezelf credits gaf.
Van het een kwam het ander. Mijn leven raakte gevuld met verschillende creatieve uitingen. Schilderen, breien , schrijven. Op het moment dat je creativiteit aanraakt lijkt het te gaan groeien. Het begint als een klein zaadje dat een mooie bloem vormt maar wanneer je de bloem koestert komen er het jaar daarna ipv 1, meer bloemen en zo kun je, je eigen talent kweken, tot je een heel veld vol met klaprozen hebt.Bang was ik om te benoemen dat ik een talent heb. Want wat is een talent? Iets waarin je beter bent dan anderen? Uiteindelijk ben ik van mening, dat dat voor mij, niet de juiste definitie is. Een talent is iets waarvan je zelf vind dat je er goed in bent. Waar je blij van word en waar je je mee kan uiten. Wat iemand anders vind is uit den bose. Wat voor de een moeilijk is is voor de ander een peulenschil. Onze talenten hoeven we niet naast de rest van de maatschappij te leggen. Nee, iedereen kan zijn eigen talent vinden in zijn eigen leven.Vaak hoor ik mensen zeggen, het stelt niet veel voor . Of die kan het beter. Maar hoe belangrijk is een ander in jouw leven. Trots zijn op wat je doet is wat maakt dat jouw leven zin heeft. Wees dan ook trots op je talenten. Zeg wat je kan. Uit je talent. Ook al is het niet van werelds niveau het is een onderdeel van je persoonlijkheid het maakt wie je bent. We leven allemaal in onze eigen wereld , met onze eigen mogelijkheden. Onze taak is, die te benutten. Te zijn wie je behoort te zijn en te doen waar je goed in bent.
Persoonlijk heb ik dit heel lang moeilijk gevonden. Altijd reflecteerde ik mijn eigen kunnen aan het kunnen van beroemde, bekende mensen, nooit was ik goed genoeg. Nooit mocht ik iemand lastig vallen met wat ik kon. Die tijd is voorbij. Dat heb ik besloten. Ik wil mijn talenten gaan ontwikkelen, er van genieten en aan anderen laten zien. Want pas wanneer mijn talenten er mogen zijn kan ik vol mondig zeggen. Dit ben ik en ik ben Louise

donderdag 20 januari 2011

Ook in mij zit een Miss

Miss Maxi? Ja ken je dat al? Dat is die verkiezing voor volle vrouwen, georganiseerd door Mirjam en Gissella. 30 januari is de halve finale en het belooft een waar spektakel te worden. Ja, ook ik doe mee. Ik heb, bij de Miss Maxi voorronde, mijn eerste passen mogen zetten op de catwalk. Ow wat is dat een geweldige ervaring. Ik wil weer en weer... Nu op weg naar de Halve Finale worden we getraind, we moeten een choreografie lopen en we hebben geleerd hoe je als een echt model over de catwalk gaat. Oefenen geblazen dus, want ik wil het echt goed doen. Het enthousiasme van Gissella tijdens de trainingen, werkt aanstekelijk en maakt het avontuur alleen maar leuker.


Wanneer je mij een jaar geleden had gevraagd of ik mee zou doen met een Miss verkiezing zou ik hebben gezegd , ben je gek, wat moet ik daar... een Miss is voor mij een voorbeeld van charme en Beauty. Nu heeft iedereen wel wat op zijn eigen uiterlijk aan te merken. Zo ook ik, ik vond mezelf altijd te grof, ik ben erg groot, langer dan 180 en heb een robuust postuur door het waterpoloën dat ik altijd heb gedaan. Een mooie party schouders dus! Daar naast is mijn hoofd groot en heb ik vooral veel haar , het is niet lang, maar het is gewoon veel. Ik zei gekscherend ook altijd, ik ben niet dik er is gewoon veel van mij.
Een hele poos heb ik me ook teveel gevonden. Mijn karakter werkt namelijk ook mee, enthousiast gezellig , hopelijk grappig maar altijd aanwezig. 1+1=3 Zeggen sommige mensen wel, dat is heel positief bedoeld, maar in mijn leven vond ik het wel eens moeilijk om het positief te bekijken. Het meedoen aan de verkiezing heeft me echter op een andere manier naar mezelf laten kijken. Als 1+! 3 is dan ben ik er nu blij mee.

Het begon met mijn kennismaking met Gissella, ik wilde haar interviewen voor de krant die ik schrijf. Ik was meteen overdonderd, wat een sprankelende persoonlijkheid. Op mijn vragen over haar organisatie en de miss verkiezing, gaf ze niet de standaard antwoorden, nee ze ging de diepte in. Het zijn van een volle mis betekend niet alleen, dat je mooi moet zijn, je moet weten waar je voor staat, je kaart onderwerpen aan, die anderen misschien niet durven aan te gaan, je komt op voor de volle medemens.
Je moet begrijpen dat ik meteen geïnspireerd was. Al mijn vooroordelen over hokjes, oppervlakkigheid en struisvogelpolitiek werden met ferme zinnen omvergeworpen. Ja... ik wil zei ik... Ik wil ook een volle Miss worden. Ik wil ook, op de barricade, ik wil ook, mensen bereiken en bestaande paden verlaten om nieuwe baanbrekende mogelijkheden neer te leggen. Ik wil ook, de mooie sterke kracht in mezelf profileren en er andere mensen mee inspireren. Ik wil, Ik wil, Ik wil...

In aanloop naar de voorronde heb ik vaak getwijfeld. Toch ben ik de organisatie in de gaten gaan houden, ik mocht aanwezig zijn bij een voorronde als kleedkamer bitch en heb door mijn krant meerdere punten onderzocht die ik in mijn volle bestaan tegenkwam. Toch kwam daar ook de twijfel. Ben ik wel knap genoeg, begrijpen ze hoe ik in elkaar steek en kunnen ze het waarderen? Mijn vrienden zeggen al snel jaa, wees niet onzeker je bent prachtig. Daar heb je vrienden voor... Persoonlijk ben ik wat terughoudender en zeker kritischer. Baanbrekend en inspirerend zijn is niet niets. Hoe pak je dat aan?

Veel mooie missen heb ik langs zien komen in verschillende kranten artikelen, op radio, regionale omroep en zelfs op de landelijke tv. Ja dat zou ik ook willen., maar zet mij maar in een praat programma als de wereld draait door of Pauw en Witteman... Ik heb namelijk wat te vertellen. Ja, je kan het proberen samen te vatten in een kranten stuk, maar mijn visie groeit, zo ook mijn gedrevenheid en de behoefte om mensen te bereiken. Ik volg dus mijn eigen weg. Ik schrijf een krant voor vol nederland, ik ben gastvrouw op de party's van big beautiful world en sinds kort heb ik een blog. Gewoon een blog, de mogelijkheid om overal tegen aan te trappen, deurtjes te openen en het bewustzijn verruimen. Mijn blog hoeft niet alleen te gaan over dik of dun, want ook ik ben meer dan dik of dun. Maar ik hoop dat ik op deze manier kan inspireren en dat jullie zien dat mee doen met een miss verkiezing een proces is.

Het helpt mij met het ontdekken van talenten die ik voorheen niet durfde te zien. Het heeft mij geleerd anders naar mezelf te kijken, maar bovenal heeft het mijn ogen geopend. Ook in mij zit een miss, Ik ben groot, heb uitstraling en een eigen mening. Ik wil voor jullie op de barricade staan en zeker de paden die er zijn vernieuwen met creatieve en eerlijke oplossingen. Al mocht ik geen miss worden, dan zal ik niet lang treuren want de Louise die ik gevonden heb is er een die ik zal koesteren de rest van mijn leven. Ik mag er zijn en ik ben blij met mezelf...
Wat zo'n verkiezing niet allemaal te weeg kan brengen...

woensdag 19 januari 2011

Maatschappelijke angst is persoonlijke verarming

In hoeverre speelt angst een rol in jouw leven? Heb je daar wel eens over na gedacht. Persoonlijk denk ik dat er veel mensen zijn die met onbewuste angsten lopen. Dat kunnen hele normale dingen zijn zoals het idee dat je het gas hebt aan gelaten, maar ook irreëele dingen als bang zijn in het donker. Waar komt die angst vandaan? Wordt die door iets gevoed?
De maatschappij heeft hier mijn inziens een grote invloed op. De manier waarop wij bijvoorbeeld met de doden omgaan maakt dat we in onze jonge jaren het best spannend vonden om langs een kerkhof te lopen, leven, fietsen. Ik wel, ik heb nooit begrepen waar de doden naartoe gaan. Onwetendheid voed angst. Bij mij in ieder geval Dat is niet alleen terug te leiden naar bang zijn in het donker of voor geesten. Ook maatschappelijk issues spelen hier een rol.
Bang zijn om er niet bij te horen speelt bij veel tieners een rol in hun mentale welzijn. Knap zijn, in de mode zijn met je uiterlijk was in mijn tienerjaren heel belangrijk. Zelfs daarvoor al. In mijn vroege jeugd werd ik al afgerekend door de kinderen in mijn klas. Ik droeg de verkeerde kleren, ik was geen allemansvriendje, speelde het liefst alleen. Dat geeft je een uitzonderingspositie. In die tijd was ik er nog niet mee bezig dat het misschien sociaal verantwoord was om vriendjes te zijn met mijn leeftijdsgenoten. Pas op latere leeftijd heb ik die link gelegd. Angsten had ik wel, ik was bang in het donker, bang voor vreemde mensen en geesten, maar uiterlijkheden waren geen issue voor mij. Ik vraag me af op welke leeftijd uiterlijk belangrijk word, wat is het moment dat kinderen elkaar gaan pesten omdat ze niet de juiste kleding dragen, een verkeerd kapsel hebben of omdat ze te dik zijn?
Waar komt pesten uit voort? Is het niet een aangeleerde angst om anders te zijn? Om niet buiten de boot te vallen? Wanneer ontstaat het of is het iets dat oudere kinderen de jongere aanleren? Op welke leeftijd zijn jullie je bewust geworden van pest gedrag bij jezelf of bij kinderen?
Voor mij zijn er 2 manieren geweest om het pesten aan te pakken. De eerste manier was een onderzoek naar de onzekerheid van de persoon die me pest. Onzekerheid kan ook wel als angst gezien worden. Vaak bij pesters erg aan de oppervlakte, daar waar je een ander mee pest is een deel van je eigen angst. Door uiteindelijk mijn pester hier mee te confronteren of door ze gewoon zielig te vinden voelde ik me minder geraakt.
Mijn 2e manier was proberen zo goed mogelijk in het plaatje te passen. Mijn kleding stijl paste ik aan, ik begon merk kleding te dragen, lied mijn haar groeien maakte me op en ging op dieet. Op dat moment wilde ik alles proberen. In de leeftijd tussen 11 en 13 heb ik dan ook een ware make-over gehad. Misschien niet meteen zichtbaar voor mijn omgeving, wel voor mezelf. Het was mentaal een hele klus om tevreden te zijn en ik vraag me af of het me ooit zou lukken. Nog steeds zijn er punten aan mezelf die ik zou willen veranderen. Zo zou ik heel lang haar willen hebben! Ik ben er wel achter dat ik daarin niet verschil van andere vrouwen. Naarmate ik ouder ben geworden, heb ik ondervonden dat de maatschappij een belangrijke rol speelt in dit proces. Bladen, TV programma's en het internet geven een duidelijke mening wat je mooi moet vinden en wat niet. Door mensen die niet binnen het plaatje passen naar beneden te halen in deze media word de maatschappij bang gemaakt om buiten de boot te vallen, want hoeveel mensen ook lachen om iemand die voor gek gezet word... Het is een ander verhaal wanneer het jezelf overkomt.
In dit verhaal zou ik een hele boel kwijt kunnen over de manier waarop de maatschappij met gewicht om gaat, maar ik doe het expres even niet. Dat verhaal dat kennen we ondertussen wel, er is meer aan de hand dan alleen het dikkertje pesten. De wereld word gevormd puur door de angst van vele mensen er niet bij te horen.
Mijn wens is dat we dat eindelijk eens los kunnen laten, kunnen kijken naar elkaar en de goede en mooie kanten van ieder individu zien. Ieder mens heeft talenten, goede eigenschappen, in mijn ideale wereld richten we ons daarop, op positiviteit op ondersteunen i.p.v. Naar beneden halen, want de angst die in deze maatschappij gekweekt word is een vorm van persoonlijke verarming

dinsdag 18 januari 2011

Dag "foute mannen syndroom"

Vandaag te horen gekregen dat we 14 Februari de sleutel van ons liefdesnestje mogen halen. Ik kijk er erg naar uit en mijn lief ook. Toch brengt dit bij mij verschillende herinneringen omhoog. Vooral wanneer ik denk aan mijn date verleden. Ik ben blij dat ik mijn “ware” nu ben tegengekomen, maar opzoek naar hem heb ik vele hindernissen moeten nemen.

Internet dating is inmiddels een van de bekendste manieren. Ja ,ook ik deed aan internet dating. Het net afscannen naar interesante gegadigden. De een nog veelbelovender dan de ander. Maar helaas, het is niet alleen het plaatje dat deze persoon op internet zet, dat de doorslag geeft of het een geschikte man is, of niet. Vaak klopt dat plaatje niet, of niet helemaal. Eerlijkheid is iets dat niet iedereen kent. Jammer hoor.

Wat heb je nodig om de echte persoon achter het profiel te vinden? Eeuwen lange gesprekken op msn of liever snel afspreken en met elkaar kennis maken.
Hoeveel vind je belangrijk? Wat voor type zoek je ? Ben jij iemand die standaard op de foute man valt? Ja ik wel, helaas, een hele lange tijd.

Mannen die weinig loslieten vond ik spannend, mannen die een eigen mening hadden en die negatief kenbaar maakte vond ik interessant en mannen die en lange tijd niets van zich lieten horen werden alleen maar leuker....
Wat voor mechanisme is dat ? Ik zocht blijkbaar naar een man die mij niet serieus nam, niets voor mij overhad en die mij als een makkelijk hapje zag, maar niet meer dan dat.

Lang heb ik hierover lopen filosoferen. Wat moest ik doen om van het “foute mannen syndroom” af te komen? Waar lag de sleutel naar mijn geluk. Ja ik heb hem gevonden , op de plek die iedereen me vertelde... in mezelf!! Op het moment dat ik vrede vond in mezelf, gelukkig was met wie ik ben en voor mijn eigen kenmerken, karaktertrekken en talenten uit kwam vond ik mijn lief.

Ik was er toen ook klaar mee, de manier waarop ik behandeld werd was niet de manier waarop ik behandeld wilde worden. Hoe moeilijk is het om daar tegen te vechten? Hoe moeilijk is het om nee te zeggen op het moment dat je je gebruikt voelt?
Voor mij was dat op zijn zachts gezegt lastig. Mijn eigenwaarde kon namelijk wel wat beter en mijn zelfvertrouwen zat erg aan de oppervlakte, daar werd zo doorheen geprikt. Ontdekken wat je niet wil, geeft ruimte voor wat je wel wil. Ik wist dat ik niet meer slecht behandeld wilde worden, maar nee zeggen is soms zoo moeilijk. Toch na weer een foute man, een desillusie ging bij mij de knop om.

Tegen alle mensen om me heen kwam ik in opstand en er zijn er veel in mijn omgeving die dat gemerkt hebben. Het werd tijd voor mezelf, ik wilde respect van anderen net als ik respect voor hen heb.. die zoektocht naar wederzijds respect was geen makkelijke, maar het heeft me sterk gemaakt. Zo sterk dat ik mezelf in de hand kreeg, ik leerde nee zeggen en wilde een man die voor meer dan 100% voor mij gaat. Maar ook een man die ik meer dan 100% leuk vind.
Ik heb hem gevonden. Hij is niet macho, oneerlijk en denegrerend. Neee mijn man is lief , knap , lekker, attent en een beetje verlegen... maar hij past helemaal bij mij!

maandag 17 januari 2011

Tijd voor de volle vrouw in de Playboy!

De vrouw is al jaren een lustobject, ik vraag mij af of het ooit anders is geweest. De hoeveelheid bloot op tv en in bladen is daar een voorbeeld van. In meer of mindere mate ontklede vrouwen haalt je over een product te kopen. Ook zijn er bladen als de playboy waarin mooie en bekende dames op een elegante doch sexy wijze worden gepresenteerd. Wat mij opvalt is dat het altijd de slanke dames zijn. Het is natuurlijk in de mode om slank te zijn. Het grootste deel van de mannen geeft aan dat zij dat mooi vinden en dat willen kopen, maar is het niet een beetje bekrompen om van alle verschillende soorten vrouwen er maar een klein deel als ideaal te verkopen. Zoveel verschillende mensen die er zijn , zoveel verschillende smaken.

Wanneer we kijken naar Amerika dan kun je zien dat de BBW (big beautiful women) Wereld daar al een stuk verder is, ze hebben daar al bladen die volle vrouwen in ontklede staat neerzetten en deze bladen worden veelvuldig gekocht. Voor mij een bewijs dat volle vrouwen ook een plekje in de playboy verdienen. Want ja ook wij volle vrouwen zijn een lustobject.

Wanneer je op het internet zoekt op BBW kom je veelvuldig sex sites tegen waarin mooie volle vrouwen voorkomen. De een vind dit prettig de ander niet, maar wees nu eens eerlijk, het geeft wel aan dat wij BBW ook een lustobject zijn. Daar kun je niet onderuit. Terwijl in de Nederlandse samenleving, dik word gezien als lelijk, lui en dom. Word dit tegengesproken door de hoeveelheid hits op het internet.

Raar vind ik het dan dat heren die er voor uitkomen op volle vrouwen te vallen, vaak raar aangekeken worden. In onze maatschappij lijkt het nog steeds “not done” om een volle vrouw mooi te vinden. Terwijl wanneer je als man houd van volle borsten en een vol achterwerk het toch helemaal fijn kan zijn een vrouw te hebben die van alles meer heeft?

Natuurlijk zijn er mannen en vrouwen die het niets vinden. Maar de Payboy van nu geeft een heel eenzijdig profiel van de Nederlandse vrouw. Al zouden 2 pagina's met een volle vrouw gemaakt worden, een met een stijlvolle foto en een voor het interview dan zou ik zeker weten dat meer mannen de playboy gaan kopen. Want vind je het niets dan blader je toch snel door?

Sommige mensen zullen bij het lezen van deze blog denken is dat nu respectvol als volle vrouw in de playboy? En wat voor reacties verwacht je dan. Tja dat is voor ieder een eigen keuze maar ik weet dat er genoeg volle vrouwen zijn die trots zijn op hun lichaam en dit wel willen laten zien. Dat dit kritiek kan opleveren is niet meer dan normaal, genoeg slanke vrouwen krijgen kritiek. Maar je hebt dan wel de keuze om het wel of niet te doen.... En het zet ons volle vrouwen eens op een andere manier neer, dan lelijk, lui en dom.

vrijdag 14 januari 2011

Dikkertjes pesten media hype?

Liefde een simpel woord met een veel omvattende betekenis. Er zijn zoveel verschillende soorten van liefde. Liefde voor je kind, liefde voor je familie, liefde voor je geliefde of liefde voor de medemens. Helaas is dat laatste vaak ver te zoeken. Soms vraag ik me af of ik wel in de zelfde wereld woon als al die andere mensen.
Gisteren kwam ik een berichtje tegen met #HOKITD Ik vond het neerbuigend en kwetsend. Nu ben ik pas net actief op twitter dus het duurde even voordat ik doorhad waar het over ging. Door te zoeken op HOKITD (help ons kind is te dik) vond ik allemaal het zelfde soort berichtjes. Dikke ouders krijgen dikke kinderen. Kijk die coach met haar dikke reet. Zelf snap ik het gewoon niet. Waarom is het zo leuk om mensen naar beneden te halen die je helemaal niet kent? Waarom worden er dit soort programma's gemaakt die het beeld van de dikke medemens naar beneden haalt en zo een podium bied aan mensen die anderen willen beschimpen?
Ja ik ben het eens dat ouders moeten letten op het eten van hun kinderen, dat is net zo belangrijk als zorgen dat ze een goede scholing krijgen of dat ze optijd naar bed gaan. Maar helaas vind ik in dit programma de kinderen alleen maar meer slachtoffer worden. Ze worden blootgesteld aan een wereld die ze kleineert. Hebben mensen zich wel eens afgevraagd hoe kwetsend en destructief de gevolgen zijn van pesten? Waarom laat je je kind dan op deze manier op de tv zien? En waarom gaat heel Nederland met ze aan de haal. Dat dat mag in Nederland.
Persoonlijk heb ik er al moeite mee dat mensen die dik zijn als lui, lelijk en dom gezien worden en ik moet bekennen dat dit soort programma's dat alleen maar instant houd... Waarom niet een keer een positief stuk over de volle medemens over de kracht en de uitstraling die je kan hebben. Over positiviteit? Over talent? Zodat er iets in de media te zien is over dik dan word het meteen in extremen getrokken...
In mijn wereld valt het mee, mensen die mij kennen respecteren mij, zien mij voor wie ik ben en zien de talenten die ik meeneem. Ook zien ze de uitstraling. Mijn wereld hangt gelukkig niet aan elkaar van pesterijen en negatieve reacties. Is mijn wereld dan zo anders?
Is het vooral de media hype die het goed vind dat dikkertjes mogen worden uitgescholden? Op tv hoor je regelmatig negatieve uitingen. De positieve kant wordt gewoon vergeten. Zelf heb ik het idee dat men zo bang is om dik te worden dat ze met deze reacties een muur willen bouwen die er voor zorgt dat ze zelf geen kilootjes teveel krijgen.... hoe bedoel je dom!
Als het gaat over het onderwerp dik is respect vaak ver te zoeken. Meelevendheid lijkt uitgebannen terwijl als iedereen in zichzelf kijkt is dat toch een hele normale basis behoefte ? Waarom niet wat aardiger zijn tegenelkaar elkaar accepteren en niet in hokjes plaatsen.
Ieder mens is mooi, iedermens heeft kwaliteiten het maakt niet uit of je dik, dun , zwart , rood of wit bent. We zijn allemaal mens en hebben de mogelijkheid om lief te hebben. Ik zou willen dat men dat eens wat vaker liedt zien.

donderdag 13 januari 2011

Plaats mij niet in een hokje!

Hokjes geest

In welk hokje hoor jij? Heb je daar wel eens over nagedacht? Het valt mij op dat veel mensen in hokjes denken. Die past daarin, die past daar in. De ergste vorm van stigmatisering in mijn ogen, want wat doe je als je in een hokje geplaatst wordt, waar je helemaal niet in wil zitten? Ook vind ik het zo beperkt, je beoordeeld iemand op een klein stukje. Ik ben meer dan 1 hokje ik ben veelzijdig eigenzinnig en creatief.

Hokjes.... te dik, te dun, lui, raar, gezellig, noem maar op allemaal meningen van mensen, maar hoe kijk je hier zelf tegen aan? Helaas kom ik veel mensen tegen, die zichzelf ook in een hokje plaatsen.

Als voorbeeld kan ik de volle vrouwen wereld nemen, vaak hoor ik volle vrouwen zeggen dat doe ik niet want ik ben te dik. Het in badpak lopen of zo. Dat vind ik zo jammer....
Persoonlijk ben ik met de Miss Maxi voorronde in badpak gegaan. Zwemmen is mijn sport en waarom zou ik met mijn 135 kilo er niet goed uitzien in badpak.. omdat ik een buikje heb? Kom nou... Er goed uitzien heeft niets te maken met de kilo's die je meedraagt, het is een vorm van vertrouwen dat je uitstraalt. Je wezen, je karakter, maakt iemand mooi. Stop mij dus niet in een hokje, ik ben dik dus ik durf niet in badpak. Want hoe kom je er dan weer uit?


Een ander hokje dat ik tegenkom is dat je als zelfbewuste volle vrouw met zelfvertrouwen niet mag afvallen.... dat is een hokje dat mij boos maakt. In de volle vrouwen wereld lijkt het soms alsof afvallen een taboe is, je kan pas gelukkig zijn wanneer je niet meer hoeft af te vallen van jezelf. Ja, Ja en is dat goed voor jezelf zorgen!!! En goed voor je gezondheid? Ik ben van mening dat afvallen een persoonlijk iets is, daar heeft niemand anders iets over te zeggen, afvallen moet je doen voor jezelf en niet omdat iemand vind dat je dat moet doen. Daarom vind ik ook dat je het vooral niet moet laten.... Goed voor jezelf zorgen is ook zorgen dat je bewust eet. Zelf vind ik dat moeilijk, mijn behoefte aan suiker door mijn hypoglykimie, maakt dat ik behoefte heb om te snoepen, dit steekt dan de kop op, maar wanneer ik de kilo's eraan zie vliegen komt bij mij ook de gedachte op dat ik er weer wat aan moet doen.

Afvallen is voor mij niet slank worden, die behoefte is er niet meer, maar ik heb wel een ideaal gewicht een gewicht waarop ik mezelf het mooiste vind en om dat te behouden moet ook ik af en toe aan de worteltjes en het water... is dat erg? Nee, zeker niet zolang het maar mijn beslissing is. Ik laat me niet in een hokje stoppen dat ik moet afvallen en ik laat me zeker niet in een hokje stoppen dat ik niet mag afvallen.
Ik leef mijn leven op mijn manier sommige mensen zullen voor me juichen omdat ze vinden dat ik het goed doe, sommige mensen zullen me verachten of zich voor me schamen omdat ze vinden dat ik het anders moet doen. Maar het gaat om mijn leven mijn gevoel en mijn eigenwaarde. Stop mij maar niet in een hokje maar zie alles aan mij. Mijn Lijf, mijn leven en mijn persoonlijkheid!

woensdag 12 januari 2011

Leven met angst? mijn visie

Heb je je weleens afgevraagd waar angst vandaan komt en waarom de een banger is aangelegd dan de andere?
Eigenlijk gebeurd het allemaal in je hoofd bij bepaalde situaties en gedachten maakt je hoofd extra stress hormonen aan, je lichaam reageert hier op. Je gaat zweten stotteren klamme handen een versnelde hartslag allemaal tekenen van angst.

Er zijn verschillende redenen voor angst, een situatie kan nieuw zijn, of je hebt eerder iets vervelends mee gemaakt.
Ook wanneer je twijfelt aan je zelf heb je last van angst, sommige kunnen dan niet meer goed functioneren dit noemen ze ook wel faal angst.

Waarom hebben we angst?
Een moeilijk vraag, ik heb altijd het idee dat angst ontstaat omdat je iets tegen je natuur doet. Je hoofd geeft aan dat het niet ok is door deze stress hormonen aan te maken.
Wanneer je de mens als een kudde zou zien zijn er altijd mensen die gevoelig zijn voor stress hormonen in mijn optiek zijn dat HSP of te wel hoog sensitieve personen. Deze maken snel stress hormonen aan en zijn heel gevoelig voor veranderingen in hun omgeving. Het tegenover gestelde is de durfal.. iemand die willens en wetens de stress op zoekt... die kickt op de adrenaline rush... deze mensen gaan gevaarlijke activiteiten ondernemen...
Tussen deze 2 is een groot verschil en je kunt ook van beide wat hebben.

Angst als verslaving...
de stress-hormonen die aangemaakt worden kunnen verslavend werken... mensen zoeken steeds meer de rush op en de kick van gevaarlijke of verboden acties....
Andere worden er ziek van... en kunnen de intensiteit van het gevoel niet aan.

Waar zit jouw angst gevoel?
Ben je bekend met angst?
hoe gevoelig ben jij?

Wanneer je het over zelfvertrouwen hebt is angst een belangrijk aspect....
je kan te bang zijn om sociaal te reageren, faal angst hebben en bang zijn dat je alles verkeerd doet.
Je kan snel het gevoel hebben dat anderen over je oordelen... dat ze denken dat je iets niet kan of durft.

Al deze gedachten kunnen je zelfvertrouwen en je eigenwaarde gevoel ondermijnen.
Belangrijk is om niet te veel na te denken over je angst. Angst is iets heel normaals iedereen heeft er in meerdere of mindere mate last van. De vragen die jij je stelt zijn niet apart die hebben anderen ook.

Wanneer je gedachtes hebt over oordelen van andere mensen over jou geef je ze macht, je laat je acties beïnvloeden door wat een ander zou kunnen vinden.

De enige manier om hier achter te komen is door te vragen wat men van je vind...
Dat is niet altijd even makkelijk.

Ik zelf doe het ook wel door te laten blijken wat ik zelf vind.
Wanneer je iets moeilijk vind om te vragen kun je zelf aangeven wat je vind... en anderen reageren vaak op dezelfde manier... spiegelen heet dat. Als ik gaap moet jij waarschijnlijk ook gapen als ik lach lachen er veel mensen mee.

Ik ben van mening dat ons gedrag gespiegeld wordt door de mensen om ons heen. Mensen behandelen je vaak zoals je je voor doet.. laat je zien dat je angstig bent zullen mensen daarop reageren.

Mijn tactiek hierin is het niet laten zien maar er wel over praten. Maar niet alleen over mijn eigen angst. Ook over de angst in het algemeen wat maakt je bang? Heb je dat wel eens gevraagd?
Ik ben dus ook van mening dat je door je gedrag kan leren je zo te gedragen dat de mensen om je heen anders met je omgaan.

Helaas blijkt vaak dat we snel in oude patronen terug vallen, vooral in emotionele situaties...
het is moeilijk je gedrag te veranderen zeker wanneer je emotioneel niet goed in je vel zit... en geloof mij iedereen heeft daar last van. Belangrijk is te doorzien dat de oude jij naar voren komt en op de oude manier werkt als je dit bewust kan zijn kun je ook je nieuwe ik weer inzetten . Hierdoor kun je beter om leren gaan met angst.

Even op een rijtje
sociale angst bestrijd je met het tegenover gestelde: positiviteit
sociale angst kun je bestrijden door je te richten op je eigen goede kenmerken...
door dit toe te passen laat je je kwetsbaarheid minder zien z9nder dat je een ander onderuit haalt!

sociale angst kun je bestrijden door te weten waar de problemen van een ander zitten en hoe zijn in moeilijke situaties reageren dit heet voorbereid zijn.
Wanneer je weet hoe iemand reageert kun je begrijpen waarom en dit minder op jezelf betrekken.
Eigenlijk heel logisch als je bang bent om met de trein te gaan kun je een draaiboek schrijven wat je gaat doen wanneer wat je angsten zijn wanneer je dit tegen komt en hoe je je daar tegen kan wapenen....
waarom doen we dit niet bij mensen? Wanneer je iemand moeilijk vind kun je net zo'n schema opstellen. Door te beginnen met vragen naar de anders gevoelens ben je zelf minder kwetsbaar...
en nee het is niet negatief om je van andermans fouten bewust te zijn als je je zelf maar niet beter gaat voelen ieder mens is zoals hij of zij is met goede en minder goe3de eigenschappen....

Ik vraag me altijd af waarom behandeld iemand mij zoals hij of zij doet... of het bekenden zijn of niet.. en ja ik denk daar teveel over na... maar het geeft me wel inzicht in mijn eigen handelen.. niet het nadenken is verkeerd het negatief nadenken is verkeerd!

Angst is een moeilijk fenomeen. Het leert ons binnen welke grenzen we kunnen leven die grenzen zijn voor iedereen verschillend. Zolang je geen last hebt van die grenzen heb je geen grote problemen met je angst. Op het moment dat je grenzen je beperken zul je moeten kiezen!

1.Wil ik mijn angst laten overheersen?
2.Wat is de bron van mijn angst?
3.kan ik mijn angst begrijpen?
4.kan ik mijn angst anders benaderen?
5.Welke acties kan ik ondernemen om minder last van mijn angst te hebben?
6.In hoeverre laat ik mijn angst mij beperken?


Die laatste vraag is echt een keuze... wil je je angst te lijf gaan of wil je je angst de regels van je leven laten bepalen?

En wat heeft angst voor invloed op je eigen waarde? Of je zelfvertrouwen?

Wanneer je uit angst handelt stel je je eigen waarde onder de angst.
De gebeurtenis of persoon wordt dan groter dan jij.
Elke keer dat je dit toe laat ondermijn je je eigenwaarde.
Maar hoe kun je het stoppen?

Wanneer het om personen gaat kun je vragen om respect....
vaak hebben zij een heftige houding tegen over jou.. of een rol die jij hen geeft die belangrijker is...
Het is zo dat anderen een belangrijkere rol hebben de koningin behandel je anders dan de buurt slager....
maar toch kun je jezelf respect vol gedragen door jezelf
1.niet naar beneden te halen
2.Te staan voor je eigen gevoel en keuzes
3.Je eigen gevoel en keuzes te benoemen zonder iemand anders naar benden te halen
4.Het vervelende gevoel te benoemen op het moment dat iemand jou naar benden probeert te halen.

Bijvoorbeeld je zou je baas kunnen vertellen dat je het gevoel hebt dat je niet gewaardeerd wordt. Op het moment dat hij dan negatieve voorbeelden noemt zou je kunnen aangeven dat dit een manier is waardoor je dat gevoel hebt en of hij ook positieve voorbeelden kan noemen....

even een heel snel voorbeeld maar door bij jezelf te blijven en om andere voorbeelden te vragen zet je iemand aan het denken en geef je aan dat je niet op die andere manier behandeld wil worden.!

Angst heeft dus ook duidelijk te maken met de assertieve trap

Assertieve trap
Agressie
Tricker onderzoeken
Let op je toon->Lichaamstaal
Tel tot 10-> niet direct reageren
Ik heb je gehoord-> Feedback accepteren
Feedback overdenken
Terug komen op feedback
discussiëren over feedback
direct op feedback reageren
jezelf en de ander in de waarde laten = Respect
direct op feedback reageren
discussiëren over feedback
Terug komen op feedback
Feedback overdenken
Ik heb je gehoord-> Feedback accepteren
Luisteren naar de ander
Vertrouwen in jezelf , je eigen kwaliteiten
Je kwetsbaarheid accepteren
De ander aankijken

De ideale situatie = jezelf en de ander in de waarde laten = Respect


Assertief reageren is soms moeilijk als je bang bent.. of je slaat door in agressie....
moeilijk is het om met je angst openlijk die trappen te bewandelen.

Lang leve het proces

Lang leve het proces
Elke dag ben ik blij met mijn proces , het feit dat ik in een proces zit maakt me blij. Wat is dat proces, tja eigenlijk het leven zelf ik ben me bewust van wat ik doe en hoe ik me voel. Me goed voelen is belangrijk,ik leef dan ook met het motto gelukkig zijn is een keuze , dit betekend zeker niet dat ik de makkelijke keuzes maak . Nee ik denk na bij elke keuze na of het me op lange termijn een goed gevoel geeft , hierdoor leer ik veel.
Ook mindere momenten kan ik nu omzetten in een goed gevoel , puur omdat ik me bewust ben van de kansen om ervan te leren.
Natuurlijk is het niet altijd zo geweest een aantal van jullie zullen weten dat ik heel ernstig depressief ben geweest met alles er op en eraan, wilde mijn bed niet uit, wilde dood en zag geen nut meer in het leven, bovenalles vond ik mezelf waardeloos!
Maar dat is veranderd , ik was er klaar mee , besloot het anders te doen.
Dat is gelukt, ik ben me nu zo bewust dat ik er vaak met anderen over praat, op mijn werk , in de trein. Het maakt niet uit.
Mijn proces is begonnen en het is als een trein, bijna niet te stoppen soms sleept het me mee naar grote hoogtes en soms staat het stil op een punt waarbij ik ernstig moet nadenken welke keuze ik maak, maar het feit dat de trein rijd is heerlijk.
Mijn proces gaat namelijk naar boven! Mijn gevoel word steeds beter , het vertrouwen in mezelf groeit, mijn mogelijkheden worden duidelijk, ik ben niet meer een minderwaardig dikkertje maar een diva die in het leven staat.
Lang leve mijn Proces!
(zie ook diva van mijn poetry blog)

dinsdag 11 januari 2011

Foto's miss maxi trainings dag

Hier mijn foto's van de miss maxi trainingsdag...
voor alle halve finalisten als je de foto's wil zien struur me dan een mail dan stuur ik de link naar de andere foto's op!Hoeveel waarde geef ik mijn eigenwaarde?

Zoals vele van jullie al zullen weten, ben ik al een tijdje bezig met het vergroten van mijn zelfvertrouwen. Ik heb een workshop geschreven, die ik zelf gebruik om hierin te groeien. Heel interessant om te kijken hoe dagelijkse avonturen gebruikt kunnen worden om je eigenwaarde en zelfvertrouwen op te krikken. Het is een manier van leven, positiviteit overheerst en goede ervaringen zorgen dat je groeit. Toch gebeurt het ook dat je mindere ervaringen tegenkomt, maar wanneer je die op de juiste plek zet, in het juiste perspectief kun je ook hiervan leren en ze dus positief laten bijdragen aan je groei.

Nu was ik van mening dat ik goed bezig ben. “ Lees: de BBW wereld en ik” Toch na een gesprek van de week, ben ik er ineens achter gekomen, dat er nog een hele weg voor mij ligt. In hoeverre kun je namelijk je eigenwaarde in echte waarde omzetten. En dan bedoel ik dus geld.

Zelf doe ik eigenlijk alles met gesloten knip, ik maak een foto reportage, iemand anders doet bijvoorbeeld mijn nagels.... Maar in het echte leven werkt het niet zo, deze manier is werkbaar maar helaas beperkt. Met het opkomen voor mezelf en het kijken naar de wereld ben ik mij bewust geworden dat ik voor mijn werkzaamheden (lees fotografie, of het geven van workshops) best wat geld zou mogen ontvangen. Maar hoeveel kun je rekenen? Wat vind je jezelf waard? In hoeverre speelt het talent in je werkzaamheden mee met het bepalen van je prijs.

Zelfvertrouwen heeft meerdere factoren, eigenwaarde is er maar een van. Angst, faalangst en assertiviteit zijn andere belangrijke factoren. Ik dacht goed op weg te zijn. Maar bij het bepalen van mijn waarde worden deze 3 onderdelen aangekaart. Angst voel ik als ik denk aan geld vragen, faal angst steekt de kop op omdat ik mezelf nog niet goed genoeg voel om een waardig bedrag te vragen en assertiviteit is de manier waarop je je waarde in de markt zet.

Veranderen is je eerst bewust worden van je proces, zeg ik altijd. Dit proces is nu op gang gebracht en hieraan zal ik ook wel weer een onderzoek koppelen. Interessant is namelijk te kijken wat andere mensen je waard vinden? Wat is een normale prijs om te vragen voor een foto shoot, met mij als fotograaf, met mijn huidige niveau? Wat kan ik rekenen voor een workshop?

Maar most of all, zitten mensen wel op deze activiteiten van mij te wachten. Lastige vragen, voor nu heb ik besloten dat ik het waard ben wat die waarde zal worden is een kwestie van tijd voordat dat zich zal openbaren. Het wordt tijd dat ik mezelf serieus ga nemen, zeker als ik serieus genomen wil worden door de maatschappij.
Want verander de maatschappij begin bij jezelf.
Ja Ja! weer wat geleerd!

wil je mijn foto's zien? kijk dan op mijn fotohyves!
http://angelouise.hyves.nl/

maandag 10 januari 2011

Miss Maxi training dag

Het voordeel van het zijn van een wannebe Miss en doormogen naar de halve finale is dat je getraint wordt. Nu ben ik helemaal nieuw in de BBW Fashion wereld. Ik sta met ontzag te kijken naar alle dames en hoe mooi en goed ze over de catwalk lopen tijdens een modeshow. Of ik dat ook zou willen? JAAAAAAAA graag hahaha. Maar eerst de training.

Alle halve finalisten waren uitgenodigd. We kwamen bijelkaar in een dansschool. Natuurlijk is het alleen al leuk om alle dames weer te zien en gezellig met ze bij te kletsen. Na wat mededelingen van Gissella zijn we klaar om te gaan oefenen. De basisprinciepes worden nogmaals uitgelegd en al snel lopen we achterelkaar onze proef rondjes. Het lijkt allemaal heel makkelijk maar wanneer je je bedenkt waar je allemaal op moet letten is het toch best lastig.
De afgelopen tijd ben ik elke keer wanneer ik een stuk moest lopen aan het oefenen geweest. Mijn vriendje keerk dan verlekkerd toe en gaf me hier en daar aanwijzingen. Toch op een catwalk is het heel anders dit keer worden we ook gefilmt en dan merk je dat dat ook afleiding geeft. Na wat oefenen worden er 2 tallen gemaakt want een groot aantal rondes ga je met zijn 2-en lopen. Mijn catwalkpartner is Marcella Lede en daar ben ik heel blij mee ze is een hele mooie dame met een fantastische uitstraling, maar we lopen ook fijn samen, we kregen nog een opmerking dat we precies hetzelfde lopen. Nou beter kan toch niet...
Tijd om te beginnen aan de choreografie, tja en dan is ineens alles anders. Met een wat moeilijkere choreografie vergeet ik alle beginselen die we zo goed geleerd hebben. Baaalen dat word oefenen.... hahaha verder gaat het wel steeds beter het is een kwestie van oefenen, die houding eigen maken en goed weten wat je moet doen. We krijgen de gelegenheid om samen te lopen en met goed overleg gaat het al steeds beter.....
Gelukkig wil Marcella wel een oefenmoment afspreken dus dat gaan we plannen. Dan komen we goed aan de start van de halve finale. Na de pauze gaan we door met een hele speciale choreografie. Ik wil hierover niet te veel vertellen... het is leuk om jullie te verassen op het moment supreme... Wel is het een kick om te zien hoe we het met zijn allen doen. Iedereen doet zijn best er zijn goede feedbacks naar elkaar. Ik ben zo blij dat ik dit allemaal mee mag maken. De spanning stijgt en ik hoop dat we er met zijn alleen de 30 ste een wervelende show van maken!

zaterdag 8 januari 2011

wie ben ik dat ik ben wie ik ben?

wie ben ik dat ik ben wie ik ben?

lang gelden in 1977 werd er in het pittoreske deurne een meisje geboren zij werd louise genoemd..
Louise was een gevoelig meisje leefde in haar eigen wereld, vol met creativiteit en fantasie.
louise groeide op en werd een mooie volle vrouw, verhuisde met haar vader moeder broer en zusje naar alkmaar ging naar school en maakte vrienden.
door haar gevoelig heid was louise altijd aan het dagdromen, alles wat gebeurde werd overdacht, ze vond het heerlijk om de omgeving te observeren.
in haar pubertijd kwam ze er achter dat de mensen die het hardst schreeuwde het meest voor elkaar kregen, ze voelde zich onhandig...
na lang wikken en wegen besloot louise dat sociaal zijn en een winner worden aangeleerde kwaliteiten waren, en met vallen en op staan begon zij aan haar studie... geen gewone studie nee de studie van het leven, de gedachtes wie ben ik waarom ben ik hier en hoe kan ik mezelf juist manifesteren maar ook de gevoelige lieve louise blijven...

Zoals je misschien begrijpt is dit een periode geweest van vallen en op staan zo een studie neem je niet aan voor even, die volg je je hele leven, je leert omgaan met wat er om je heen gebeurd je leert mensen accepteren zoals ze zijn en boven al leer je jezelf accepteren.
Louise die toch al erg filosofisch was ingesteld besloot dat leven liefde is, je wordt uit liefde geboren.. waarom dan niet in liefde leven, respect hebben voor elkaar.
deze gedachtes gaan nog steeds door haar hoofds en hebben zich ontplooit tot een eigen levenswijze, een wereld waarin iedereen mooi is en er geen ruzies heersen over verschil in geloof , en hoop.
liefde is de bron... en vandaar uit leeft zij haar leven...

louise

vrijdag 7 januari 2011

De BBW wereld en ik

In Juli 2008 werd ik weer actief binnen de BBW websites. 10 jaar daarvoor was ik al eens actief geweest op ” vrouwen met een maatje meer” , maar door een relatie was ik daar mee gestopt.
Ik ben weer actief geworden omdat ik behoefte had aan aanspraak. In mijn vrienden kring heb ik voornamelijk slanke mensen. Mijn maagband had ik inmiddels leeg laten halen en was druk opzoek naar een manier om mezelf te accepteren zonder maar te moeten lijnen.
Mijn eerste party was in augustus en ik weet neg hoe eng ik het vond. Er waren mensen die ik kon dus daar heb ik de hele avond mee opgetrokken, toch mijn nieuwsgierigheid was niet bevredigt. Ik wilde meer , meer contact ook met andere mensen, meer weten over de mensen die er kwamen. Nu lijk ik altijd heel sociaal, maar ik vond het vreselijk eng zo eng dat ik opzoek ging naar een oplossing.
In die tijd heb ik Danielle leren kennen die in de zelfde stad woont. Met haar heb ik een fotoshoot gedaan, want ik had de camera en al jaren het idee dat ik wilde fotograferen maar het nooit durven opstarten. Deze fotoshoot was leuk, gaf me een heel positief gevoel. Ik leerde daardoor naar mezelf kijken zonder alleen negatief en kritisch te zijn maar ook positief en opbouwend. Graag wilde ik meer fotograferen. De hyve die ik begonnen was als be proud to be women werd be proud to be big. Er zijn wel wat vriendinnen die daarover geklaagd hebben en die vonden dat ze er niet meer in thuis hoorde. Lastig dat proud alleen niet genoeg leek dat er dus toch een hokje nodig was. Op deze site bood ik mezelf aan om foto's te nemen van volle vrouwen. Gratis want ik had nog helemaal geen ervaring. Dit had 2 redenen. Alle volle vrouwen moeten een mooie profiel foto op hyves hebben om te laten zien dat wij er ook mogen zijn en ik wilde iets doorbreken. Niet je omvang maakt iemand mooi of lelijk. In het fotografie proces wilde ik de dames laten zien hoe ik ze zag en wat er allemaal mooi aan ze is. Dit heeft wel een traantje hier en daar opgeleverd. Ook ben ik op de volgende party foto's gaan nemen. Met een camera om je achter te verschuilen vond ik het veel makkelijker om op de party aanwezig te zijn. Door het nemen van foto's leerde ik steeds meer hoe ik foto's wilde nemen en wat ik in beeld wilde brengen. Al deze kleine stukjes gaven mij steeds meer zelfvertrouwen en eigenwaarde. Het is een bewust proces geweest ik ben in die periode namelijk ook gaan onderzoeken hoe je eigenwaarde en zelfvertrouwen kan opbouwen en waar het allemaal vandaan komt. Nu ben ik vrij positief en filosofisch aangelegd, ik had al wat leefwijsheden die ik gebruikte in mijn leven; zoals gelukkig zijn is een keuze en leven is het meervoud vanlef, zonder lef geen leven. Deze hebben mij door deze periode heen geholpen. Ik heb hele leuke en lieve mensen leren kennen, maar wilde me niet te snel binnen aan een groep mensen, ik was van mening dat je niet meteen kan zien of de persoon die zo leuk en aardig is ook als vriendschap bij je past. Het liefst ben ik bevriend met iedereen, maar je vriendschap met de een kan ook een vriendschap met een ander in de weg staan, maar goed dat is een heel ander onderwerp.
De BBW wereld was voor mij ondertussen een warm bad geworden. Ik deed mijn foto stoots en ik leerde steeds meer lieve mensen kennen. Petra vroeg na dat ik van de party van BBWorld foto's gemaakt had of ik op het forum wilde komen en of ik geïnteresseerd was in het fotograferen van de bbworld kalender. Dat heb ik gedaan en zo werd mijn bbw wereld steeds groter. De shoots voor de kalender waren heel erg leuk, de party's waren enig om die te fotograferen en al snel werd ik gevraagd om mede gastvrouw te zijn. Denken aan mijn onzekere stapjes op mijn eerste party wilde ik dat graag. Ik probeer in mijn rol als gastvrouw dan ook voor iedereen aanspreekbaar te zijn ennjuist de nieuwe mensen te helpen met het maken van contact zodat er een leuke sfeer ontstaat en iedereen het naar zijn zin heeft.
Het volgende wat kwam was de Grote Motor Shoot in het amsterdamse bos. Ik ben van mening dat iedereen mooi is en zijn of haar eigen mooie trekken heeft bij deze shoot wilde ik alle volle vrouwen de mogelijkheid geven om een mooie foto's van zichzelf te krijgen. Trudy heeft dit georganiseerd en het was geweldig!
Beetje bij beetje leerde ik meer over de volle vrouwen wereld en ik genoot er van. In onze zoektocht naar een leuk afscheid cadeautje voor het einde van de party, kwam ik op het idee een krant te maken. Dat is niet iets dat je zomaar in elkaar zet. Maar ik heb een plan gemaakt en ben begonnen. Ik had een duidelijk plan ik wilde een krant waarin er voor ieder wel iets interessants zou staan. Zo is de “ grand” ontstaan en momenteel ben ik bezig met de 3e editie.
Die Juli leerde ik ook de organisatie MAX events kennen. Deze organiseert een miss maxi verkiezing en daar heb ik me voor ingeschreven. Een hele stap want eigenlijk vond ik mezelf niet miss waardig en toch al met al hoe verder ik kom en hoe meer ik leer over het leven en over mezelf ik vind mezelf nu wel miss waardig. 30 Januari is de halve finale of ik dan doormag naar de finale is de vraag. Maar maakt het nog uit? Ik heb zoveel geleerd over mezelf ik heb zoveel zelfvertrouwen gekregen en ik heb zoveel opgebouwd binnen de BBW wereld dat ik heel graag naar de finale wil. Maar zonder finale ligt er ook een heel interessant leven voor me. Wat er nog allemaal gaat gebeuren? Ik weet het niet ik voel me goed, heb een lieve vriend en e4en leuk leven en alles wat komt is een groot avontuur!