woensdag 28 januari 2015

Voel jij je wel eens sexy? Do you feel sexy?

English version at the bottom

Als volle vrouw besta je in verschillende vormen en stijlen, gemoedstoestanden, net als alle vrouwen , of je nu vol bent of niet.
Nu vroeg ik me dus af, Hoe sexy voel jij jezelf? Ben je je bewust van de sexy Godess in jezelf?

Wat brengt dat nu dat sexy voelen? Heeft dat wel nut?
Ja voor mij wel, voor mij is mijn sexy gevoelens omarmen een teken dat ik in vrede ben met mezelf. Toen ik nog slank was vond ik mezelf een gruwel want iedereen noemde me te dik, toen ik dikker werd vond ik mezelf een gruwel omdat ik mezelf door mijn ziekte niet in de hand had, toen ik dik was vond ik mezelf ook een gruwel, want ik was dat geworden wat ik helemaal niet wilde zijn.

Van een Gruwel naar sexy dat is een hele stap die je niet zomaar kan maken, voor mij heeft me sexy voelen een hele belangrijke functie, het maakt dat ik vriendjes ben met mezelf. Toen ik dit ontdekte wilde ik allen nog maar sexy zijn, ging vaak uit met een rokje en een korset aan en was me heel bewust van mijn eigen seksualiteit.

Mijn zoektocht naar mijn eigen seksualiteit en daarmee mijn sexy ik ging gepaard met de behoefte aan aandacht. Achteraf ben ik me bewust dat het me niet ging om welke aandacht positief of negatief, aandacht was goed. Doordat ik steeds meer vrede kreeg met mezelf is die behoefte steeds minder geworden, ik leerde om de aandacht voor mezelf te hebben.

Nu ik getrouwd ben heb ik rust gekregen, door de positieve aandacht van mijn man en door de positieve aandacht voor mezelf en mijn lijf, het gezond willen leven en eten en het sporten ben ik in een evenwicht gekomen.

Ik kan met recht zeggen dat ik mezelf sexy voel. Of ik dat in jouw ogen ook ben maakt daarbij niet meer uit, een sexy Godess zit in jezelf, is je intieme vriend. Voor mij na al die jaren ook de basis van mijn zijn, want je lekker voelen, gewaardeerd voelen is heel belangrijk, maar genieten van je eigen seksualiteit met het lijf dat je hebt, dat je koestert en waar je mee vecht is het mooiste wat er is. Of je nu een volle vrouw bent of niet, ik zou willen dat iedereen zich wat vaker sexy zou voelen.

English version:
Have you ever felt sexy?

As a full woman I exist in different moods , like all women, whether you are full or not.
Now I was wandering , how sexy do you feel ? Are you aware of the sexy goddess in yourself ?

What does it mean that I feel sexy ? Can it be any use to you?
Yes it has it's use for me , my sexy feelings are a sign that I am at peace with myself and embrace myself.
When I was slim , I found myself Ugly because everyone called me fat, when I was fatter , I found myself ugly because I could not control myself and my illness . When I was fat , I also found myself ugly I had become what I never wanted to be.

From feeling ugly to feeling sexy is a big step that you can' t make easily. For me feeling sexy has a very important function , it means that I am friends with myself. When I found out I wanted to feel so, I went out with a skirt a top and a corset , and was very aware of my own sexuality.

In my search, I found out, I was need for attention. It did not matter if the attention was positive or negative , attention was good.
When I got more and more at peace with myself I needed it less and less and I learned to have the attention for myself.

Now I'm calm I got married , because of the positive attention of my husband and the positive attention of myself to my body , I want to live the healthier by paying attention to my eating and exercise , I came into a balance.

I can truly say that I feel sexy. If I am in your eyes does no longer matter to me. I am a sexy Godess is in myself, my own intimate friend. For me, after all these years, it became the foundation of my being , because I feel good , I feel valued and for me that is very important.
Enjoy your own sexuality, enjoy the body you have, it is the one you fight with and the one you Cherish. Whether you're a full woman or not, I wish everyone would feel sexy more often.

dinsdag 27 januari 2015

Take it or leave it. Dutch bloggers line up

English version underneath the dutch one!

Ik vraag mij wel eens af, hoe abnormaal ben ik eigenlijk, is mijn buik echt zo dik als ik denk, mag ik mezelf wel profileren als mooie grote vrouw terwijl al mijn minnen zo duidelijk aanwezig zijn?
Van veel vrouwen hoor ik dat ze zich niet kunnen vergelijken met de dames online, de bloggers, de plussize modellen. Kijken we dan zo anders naar ons zelf.

Een van de redenen dat ik ook kleding ben gaan bloggen is niet omdat ik mezelf zo geweldig vind, maar omdat ik jullie wil laten zien hoe ik dat doe met mijn abnormale appeltjes lijf, hoe ik mij kleed, hoe ik me voel en wat zelfvertrouwen en eigenwaarde voor rol spelen in mijn leven.

Bloggers zijn er ondertussen in alle kleuren en maten, Els Sprenkeling van Xlfashionfile is zo goed bezig geweest om een variatie van Nederlandse en Belgische bloggers op een lijn te zetten. Zo kun je zien hoeveel verschillende vormen er zijn en misschien vind je daardoor ook meer inspiratie voor jouw eigen figuur.


Want ik denk ondertussen:

Hell Yeah dit ben ik,
en hier moet ik het mee doen,
of kan ik beter zeggen,
enjoy the ride ,
it's the best i'll ever get?

Ieder lijf heeft zijn plussen en minnen, ook het mijne, ik kan tevreden zijn of er een groot probleem van maken, uit eindelijk komt het er op neer dat dit is, wie ik ben, dit is wat ik heb en dit is waar ik het mee moet doen.

Acceptatie in de wereld begint met acceptatie van jezelf, met acceptatie van de mensen om je heen, niet omdat ze jou mooi moeten vinden en moeten waarderen, maar omdat jij hen moet accepteren en waarderen. Ook hun kritiek en hun makken, zoals je zelf ook je mindere kanten hebt.

Een van de dingen die je mens maakt is dat je je vergelijkt, met de mensen om je heen, we oordelen, over hen en ons zelf, zetten ze naast elkaar en bedenken wat is goed en wat is niet goed. Ik denk dat de hele westerse maatschappij hierop is ingericht en dat het lastig is om hier uit te komen. Oordeel begint al als klein kind.

Wanneer ik naar mijn zoon van 2,5 jaar kijk merk ik dat hij mij wil plezieren, wanneer ik zeg dat hij iets niet mag is hij verdrietig en teleurgesteld. Mag niet zegt hij dan en op die manier creƫer ik bij hem normen en waarden. Welke normen en waarde hebben wij naar ons eigen lichaam, is kijken naar wat we mooi vinden in mensen ook niet gewoon aangeleerd?

Toch is het leven niet zo zwart wit als we het aangeleverd krijgen. Daar komen we allemaal op een gegeven moment achter.

Mijn zoon ziet inmiddels ook dat zijn mama een dikke appelbuik heeft, Dit kan ik niet ontkennen, maar in mijn contact met hem probeer ik het negatieve hiervan weg te halen, mama heeft een knuffelbuik die is extra zacht om goed te kunnen knuffelen.

Alles in het leven is relatief, we kunnen alles omdraaien in ons hoofd en er iets positiefs van maken. Maar wanneer je moeite hebt met je lijf lukt dat dan wel?

Ik ben heel benieuwd wat jullie doen om de negativiteit om te draaien. Voor mij werkt het negatieve vervangen, of er via een andere hoek tegen aan kijken, ik kan mijn buik niet slank maken, maar de eigenschap van een dikke buik is dat jij lekker zacht is en dat je er goed mee kan knuffelen.

English version:

Sometimes I wonder How abnormal am I. Is my belly is really as fat as I think? I may be profiling myself as beautiful big woman while all my faults are so obvious?
Many times I hear that big Women can not compare with the ladies online, Bloggers, Plus size models. Do we really think we are so much different?

One of the reasons that I started to go blogging about fashion, is not because I fink I'm so great, but because I want to show you how I do it with my abnormal apple body,. How I dress, how I feel and what role confidence and esteem play in my life.

Bloggers are there in all colors and sizes, Els Sprenkeling of Xlfashionfile has been so good trying to put a variety of Dutch and Belgian bloggers in a line. So you can see all the different shapes and sizes. You therefore might find more inspiration, for your own figure.

Right now I Think

Hell Yeah this is me,
This is what I have to deal with!
Or I should say,
enjoy the ride,
it's the best I'll ever get?

Each body has it's ups and downs, even mine, I can be satisfied or make a big issue of it.
Finally it comes down to: This is who I am, This is What I have and this is what I have to deal with.

Acceptance, begins with accepting yourself, accepting the people around you, not because they have to find you beautiful and should appreciate, but because you have to accept and appreciate them. Their criticisms and their differences for you yourself have your downsides.

One of the things we do is comparing ourselves to the people around you, we judge, about them and ourselves, We have to accept others to be able to accept our selves and the other way around. I think the whole Western society is judgmental and it it hard to get rid of that. Judgment begins as a small child.

When I think of my son 2.5 years old. I notice that he wants to please me, when I say he should not do something, he is sad and disappointed. He changes his behavior to please me and so I create his values. How are our values to our own body's who are we trying to please?

However, life is not so black and white as we think We all come to a point where we find out things can be seen different.

My son now knows that his mom has a thick apple belly, this I can't deny, but I try to turn it around in my contact with him . Mommy a hug belly that is extra soft to cuddle well.

Everything in life is relative, we can turn around everything in our heads and make of it something positive. But if you're struggling with your body how do you manage to do that then?

I'm very curious what you do to change the negativity to run into. It works for me to replace the negative and look at it through a different angle, I can not slim my belly in minutes, but I can learn the people around me to love that piece of me as much as the rest!

vrijdag 9 januari 2015

wat zet je op het internet.Binnenkort komt mijn nieuwe sport badpak binnen, ik ga weer waterpolo wedstrijden spelen en dat kan niet in een badpak jurk, dus heb een leuk badpak besteld waar ik eigenlijk wel een blog voor wil schrijven op mijn lijf mijn stijl.

Nu vind ik op de foto gaan in kleding voor mijn blog erg leuk, maar in badpak vind ik toch nog wel erg spannen. niet alleen hoe ga ik het laten fotograferen, maar ook wat gebeurt er wanneer ik een foto van mezelf in badpak online zet.

Een paar jaar geleden is een foto van mij gebruikt door een paar grappenmakers die het nodig vonden om mijn foto in een forum te plaatsen, me uit te lachen en me te beschimpen. ik was een zeekoe en wie dacht ik wel dat ik was om zo op de foto te gaan.

Jullie weten ik ga er van uit dat iedereen mooi is en ik ben opzoek naar mijn mooie kanten in mijn eigen foto's maar ook wanneer ik foto's van anderen maak.

Deze foto werd gebruikt en ik vind er niks mis mee, maar het deed me wel pijn, door te lezen wat er allemaal gezegd werd, natuurlijk kan ik het beredeneren, maar in eerste instantie voelde ik me flink gepest.

Hoe ver ga jij wanneer je foto's online zet?
en zou jij mij willen steunen en ook een stukje willen in je badpak over mijn lijf mijn stijl? of is dat te eng?